હોમ » , , » ધોરણ-8 ગણિત યુનિટ-1 બેન્ક : ગુજરાતી PPT ફાઈલ

ધોરણ-8 ગણિત યુનિટ-1 બેન્ક : ગુજરાતી PPT ફાઈલ

નમસ્કાર...
અહી ધોરણ 8 ગણિતના દ્વિતિય સત્ર માટે ઉપયોગી થાય એવી બેન્ક પ્રકરણની PPT ફાઈલ મુકેલ છે.

આ PPT ફાઈલને કમ્પ્યુટરમાં જ જોઈ શકાશે. મોબાઈલમાં જોવા WPS ઓફિસ એપ ડાઉનલોડ કરો. આ ફાઈલ સંપૂર્ણ ગુજરાતી ભાષામાં છે. આ ફાઈલ વડોદરા-ડાયેટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

બેન્ક PPT ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા :- અહી ક્લિક કરો
( PPT સાઈઝ માત્ર 0.95 MB )

તમામ ઉપયોગી માહિતી માટે જોતા રહો આ વેબસાઈટ. રોજ નવી માહિતી મુકાતી રહેશે.

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Copyright 2016 @ VISHAL VIGYAN. Blogger દ્વારા સંચાલિત.