હોમ » , , » ગણિત ઓફલાઈન ક્વિઝ આયોજન PDF ફાઈલ

ગણિત ઓફલાઈન ક્વિઝ આયોજન PDF ફાઈલ

નમસ્કાર...
આગળની પોસ્ટમાં ગણિત સપ્તાહ માટે કમ્પ્યુટર ક્વિઝ મુકેલ હતી. પણ ઘણા મિત્રોને કમ્પ્યુટર ચાલુ નથી. તો આવા મિત્રો માટે ઓફલાઈન ક્વિઝ બાળકોને રમાડી શકો છો.

તો ગણિત ક્વિઝ માટેની આયોજન ફાઈલ PDF માં મુકેલ છે. તેમાં ક્વિઝની તમામ માહિતી આપેલ છે. આ ફાઈલ દેવપુરા પ્રાથમિક શાળા એ તૈયાર કરેલ છે. તો ડાઉનલોડ કરો.

ગણિત ઓફલાઈન ક્વિઝ આયોજન ફાઈલ PDF ફાઈલ :- CLICK & DOWNLOAD
- ફાઈલ સાઈઝ 567 KB.

નોંધ :- આગળ ફાઈલ ડાઉનલોડ થતી ન હતી તે હવે થશે. તો જોતા રહો આ બ્લોગ.

4 comments:

Copyright 2016 @ VISHAL VIGYAN. Blogger દ્વારા સંચાલિત.